REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO “NAD WISLĄ”

Szanowni Goście i Odwiedzający,

Poniższy Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających moje gospodarstwo. Przebywanie na terenie gospodarstwa jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

1. Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest płatne - zgodnie z Cennikiem Usług.
2. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są u Gospodarza.
3. Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.
4. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22:00 Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone gospodarstwa objęte zakazem. UWAGA: parking Ośrodka jest niestrzeżony. Brama wjazdowa zamykana jest o godz. 22:00.
5. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami.
6. Osoby przebywające na terenie Gospodarstwa ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.
7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Gospodarstwa prosimy zgłaszać na bieżąco wlascicielowi.
8. Na terenie Gospodarstwa należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności zabrania się:
- korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu domków letniskowych,
- rozpalania ognisk na terenie Gospodarswa bez zgody Gospodarza,
- używania na terenie Gospodarstwa otwartego ognia,
- palenia papierosów w domkach letniskowych.
UWAGA! Osoby używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.
9. Dzieci przebywające na terenie Gospodarstwa powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.
10. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 8:00.
11. Na terenie Gospodarstwa obowiązują ogólnie przyjęte dla miejsc publicznych normy i zasady współżycia społecznego. Zabrania się zachowań nieprzyzwoitych, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania terenu Gospodarstwa, niszczenia urządzeń, nadużywania alkoholu itp.
12. Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze osób przebywających na jego terenie.

Parking przy terenie Gospodarstwa jest parkingiem niestrzeżonym, Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.

Na terenie Gospodarstwa mogą przebywać zwierzęta domowe, których właściciele są zobowiązani do:
- posiadania przy sobie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym potwierdzeniem dokonania obowiązkowych szczepień,
- sprzątania odchodów pozostawianych przez zwierzę - w przypadku zanieczyszczenia terenu Gospodarstwa,
- wyprowadzania zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu,
- sprawowania pełnej kontroli nad zwierzęciem w czasie pobytu na terenie Gospodarstwa w taki sposób, by nie zagrażało ono otoczeniu.

Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu, zmuszone będą do opuszczenia terenu Gospodarstwa bez zwrotu poniesionych kosztów.
Życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku !!!

Mirosław Wiech
Gospodarz

© 2011 KOLOR-Graf, Lipsko